Studio Ligjore e Kontabiliteti

Albanian-Language English

Ndryshimet gjatë ciklit të biznesit

Referenca ligjore:
• Ligji Nr. 9723, datë: 03.05.2007, “Për Regjistrimin e Biznesit”, i ndryshuar.
• Ligji Nr. 9920, datë: 19.05.2008, "Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.
Çdo subjekt, që kryen regjistrimin fillestar, mbart edhe detyrimin të regjistrojë çdo ndryshim në të dhënat e njoftuara dhe në dokumentet shoqëruese, që depozitohen në regjistrin tregtar të mbajtur nga Qendra Kombëtare e Biznesit. Për më tepër informacion mbi ndryshimin e të dhënave si dhe listën e dokumenteve shoqëruese, na kontaktoni.